Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /mscdn2018/plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
ZŁOTE SZKOŁY
Drukuj

Opis Zadań do wykonania oraz wymogi dotyczące Opisów przebiegu Zadań I edycji Programu „Złote Szkoły NBP” w roku szkolnym 2020/2021

 1. Ogólne zasady:
 2. Temat przewodni edycji: Giganci finansów osobistych.
 3. Czas trwania edycji: od 18 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 1) termin realizacji Zadań i przesyłania Opisów z przebiegu Zadań: do 30 kwietnia 2021 r.

 2) wyłonienie „Złotych Szkół NBP” edycji: do 21 czerwca 2021 r.

 3) Wyłonienie, spośród wszystkich „Złotych Szkół NBP” edycji, laureatów najlepiej zrealizowanych zadań w danej kategorii: do 21 czerwca 2021 r.

 3.Zadania do wykonania w edycji:

1) Zadanie: „Spotkanie z ekspertem”;

 2) Zadanie: „Lekcja z ekonomią”;

 3) Zadanie: „Debata szkolna”.

 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia pieniężne:
 2. W I edycji 2020/2021 Programu przewidziano następujące nagrody pieniężne i wyróżnienie/wyróżnienia pieniężne:

 1) nagrodę specjalną w wysokości 15 000 złotych brutto,

 2) po trzy nagrody w każdej kategorii:

 1. a) za I miejsce – w wysokości 10 000 złotych brutto,
 2. b) za II miejsce – w wysokości 8 000 złotych brutto,
 3. c) za III miejsce – w wysokości 6 000 złotych brutto,

3) wyróżnienie/wyróżnienia w każdej lub w wybranych kategoriach Zadań – w wysokości 4 000 złotych brutto każde, z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja o przyznaniu wyróżnień oraz ich liczbie zależeć będzie od rozstrzygnięcia Komisji.

 1. Termin ogłoszenia przez NBP listy Szkół z Tytułem „Złota Szkoła NBP” oraz listy Szkół, których Drużyny najlepiej zrealizowały Zadania: do 21 czerwca 2021 r.

III. Opis Zadań i zakres informacji wymaganych w Opisie przebiegu Zadania

1.Zadanie „Spotkanie z ekspertem”

Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć z ekspertem/ekspertami przy udziale Uczestników, które w ciekawy sposób przybliżą im wiedzę dotyczącą tematu przewodniego Programu. Spotkanie z ekspertem/ekspertami może zostać przeprowadzone np. w formie warsztatu, wykładu czy kursu. Może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Może odbyć się w szkole lub w innym miejscu, może także być przeprowadzone w formie on-line. Zajęcia w ramach spotkania powinny być dostosowane do wieku i percepcji Uczestników i utrwalać praktyczne aspekty związane z tematem przewodnim. Ekspert lub eksperci biorący udział w spotkaniu powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Mogą to być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni czy innych placówek naukowych. Za wybór eksperta/ekspertów odpowiada Drużyna. NBP nie pokrywa kosztów związanych z zaangażowaniem eksperta/ekspertów. W przypadku zaangażowania w realizację Zadania przedstawicieli instytucji finansowych, w tym banków czy firm komercyjnych, Szkoła jest zobowiązana zapewnić, że nie będą oni promowali swoich produktów i usług.

1.1. Wymagany zakres informacji w Opisie przebiegu Zadania „Spotkanie z ekspertem”:

 1) Temat spotkania;

 2) Miejsce realizacji spotkania (w przypadku spotkania prowadzonego w formie on-line, należy wpisać np. spotkanie zdalne, webinarium itp.);

3) Termin spotkania;

4) Liczba Uczestników (w przypadku kilku spotkań, należy zsumować liczbę uczestników wszystkich spotkań);

5) Liczba uczniów Szkoły;

6) Imię i nazwisko eksperta/ekspertów;

7) Uzasadnienie wyboru eksperta/każdego z ekspertów;

8) Opis przebiegu spotkania (od 3000 do 7000 znaków);

9) Zagadnienia ekonomiczne przekazane w trakcie spotkania;

10) Rezultaty spotkania: a) nazwa rezultatu; b) wskaźnik liczbowy;

11) Efekty edukacyjne (nieobligatoryjnie) np. wywiad z ekspertem opublikowany na stronie Szkoły, artykuł do gazetki szkolnej dot. tematyki spotkania, plakat z infografiką podsumowującą informacje zdobyte w czasie spotkania, zapis wideo spotkania na stronie Szkoły;

12) Załączniki:

a) maksymalnie 5 zdjęć dokumentujących przeprowadzenie spotkania (w formacie: JPG, PNG);

b) film – nieobligatoryjnie (w formacie: MP4, maks. 100 MB);

c) oświadczenia o posiadaniu zgody Uczestników, w tym niepełnoletnich, do przetwarzania ich danych osobowych i upublicznienia wizerunku przez NBP.

  1. Zadanie „Lekcja z ekonomią”

 Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej (może być przeprowadzona również w formie on-line) na temat przewodni Programu w ramach dowolnego przedmiotu nauczanego w Szkole. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela, dwóch lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów. Przykładowo: na lekcji matematyki umiejętności arytmetyczne mogą zostać wykorzystane do wyliczania raty kredytu, a na lekcji historii lub geografii uczniowie mogą poznać zagadnienie inflacji, śledząc skutki jej wahań w różnych państwach na przestrzeni lat. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.

2.1. Zakres informacji wymagany w Opisie przebiegu Zadania „Lekcja z ekonomią”:

 1) Temat lekcji;

 2) Przedmiot, w ramach którego lekcja została zrealizowana;

3) Termin przeprowadzenia lekcji;

4) Liczba Uczestników lekcji (w przypadku przeprowadzenia kilku lekcji należy zsumować liczbę uczestników wszystkich lekcji);

5) Liczba uczniów Szkoły;

 6) Nauczyciel/nauczyciele zaangażowani w prowadzenie lekcji:

 1. a) imię i nazwisko;
 2. b) przedmiot nauczany przez nauczyciela.

 7) Opis przebiegu lekcji (od 3000 do 7000 znaków);

 8) Zagadnienia ekonomiczne przekazane w trakcie lekcji;

 9) Rezultaty lekcji:

 1. a) nazwa rezultatu;
 2. b) wskaźnik liczbowy;

 10) Efekty edukacyjne lekcji (nieobligatoryjnie), np. scenariusz lekcji udostępniony na stronie internetowej Szkoły, quiz wiedzy przekazanej w trakcie lekcji, zapis wideo lekcji na stronie Szkoły;

 11) Załączniki:

 1. a) maksymalnie 5 zdjęć dokumentujących przeprowadzenie lekcji (w formacie: JPG, PNG);
 2. b) film – nieobligatoryjnie (w formacie: MP4, maks. 100 MB); c) oświadczenia o posiadaniu zgody Uczestników, w tym niepełnoletnich, do przetwarzania ich danych osobowych i upublicznienia wizerunku przez NBP.
 3. Zadanie „Debata szkolna”

 Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu Programu. Można wybrać dowolną formę debaty, np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona również w formie on-line. Do debaty mogą być zaangażowani ekspert/eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. 4 przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych. Za wybór ekspertów odpowiada Drużyna. NBP nie pokrywa kosztów związanych z zaangażowaniem ekspertów. W przypadku zaangażowania w realizację Zadania przedstawicieli instytucji finansowych, w tym banków czy firm komercyjnych, Szkoła jest zobowiązana zapewnić, że nie będą oni promowali swoich produktów i usług.

 3.1. Zakres informacji wymagany w Opisie przebiegu Zadania „Debata szkolna”:

1) Temat debaty;

2) Forma debaty;

3) Termin debaty;

4) Liczba Uczestników debaty;

5) Liczba uczniów Szkoły;

6) Opis przebiegu debaty (od 3000 do 7000 znaków);

7) Zagadnienia ekonomiczne przekazane w trakcie debaty;

8) Rezultaty Zadania: a) nazwa rezultatu; b) wskaźnik liczbowy;

9) Efekty edukacyjne debaty (nieobligatoryjnie) np. scenariusz debaty z argumentami do dyskusji, relacja on-line debaty na stronie internetowej Szkoły, raport z wnioskami z debaty, fanpage debaty na FB;

10) Załączniki:

 1. a) maksymalnie 5 zdjęć dokumentujących przeprowadzenie debaty (w formacie: JPG, PNG);
 2. b) film – nieobligatoryjnie (w formacie: MP4, maks. 100 MB);
 3. c) oświadczenia o posiadaniu zgody uczestników Zadania, w tym niepełnoletnich, do przetwarzania danych i upublicznienia wizerunku przez NBP.