A A

 

Projekt


Nauczyciel na starcie

Oferta programowa MSCDN dla nauczycieli rozpoczynających pracę

 

Nauczyciel na starcie to propozycja wszechstronnej pomocy dla początkujących pedagogów. Dzięki projektowi słuchacze zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności diagnozowania własnego przygotowania do zawodu nauczyciela, interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami oraz w zakresie metodyki nauczania. Poznają właściwą interpretację powinności i wymagań prawnych wobec nauczyciela stażysty i procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Udział w projekcie pozwoli pomoże początkującym nauczycielom nabrać nawyku systematycznego doskonalenia się, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie ich profesjonalizmu, a tym samym na podnoszenie jakości pracy szkół i placówek. Stawiając przed nauczycielami ważne zadania, dajemy im szansę dobrego startu.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU CELE: Wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w planowaniu rozwoju i awansie zawodowym; Doskonalenie umiejętności metodycznych oraz wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

ADRESACI PROJEKTU: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rozpoczynający pracę w zawodzie.

KOMPONENTY PROJEKTU:

 1. KURS DOSKONALĄCY 25 godz. (4 spotkania)

  Spotkania będą się odbywały w grupach międzyprzedmiotowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020, w każdym z sześciu Wydziałów MSCDN, według jednolitego programu. Prowadzącymi będą głównie nauczyciele konsultanci z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

  Terminy zajęć:

  • piątek 18.10.19 godz.15.00-19.00

  • sobota 19.10.19 godz. 9.00-15.00

  • czwartek 24.10.19 godz. 15.00-19.00

  • czwartek 07.11.19 godz. 15.00-19.00

 2. SEMINARIUM PRZEDMIOTOWE 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.) Spotkania seminaryjne będą się odbywały w małych grupach przedmiotowych, począwszy od końca pierwszego semestru do końca roku szkolnego 2019/2020, w godzinach popołudniowych. Prowadzącymi seminarium będą głównie nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni danych specjalności nauczycielskich.

 3. INDYWIDUALNA OPIEKA SPECJALISTÓW W ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania między innymi z: konsultacji indywidualnych bezpośrednich, telefonicznych oraz on-line ze specjalistami MSCDN; wizyt koleżeńskich specjalisty w macierzystej placówce uczestnika projektu, udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli danej specjalności.

 

ZAPRASZAMY

Zgłoszenia przejmujemy wyłącznie w [formie elektronicznej]