A A

 

Wspomaganie szkół/placówek, to

przechodzenie od okazjonalnych, jednorazowych, niepowiązanych ze sobą form pomocy, do kompleksowego świadczenia usług na rzecz szkoły jako całości.

 

Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym - obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 i Nr 218, poz. 1701 z póź. zmian.).

 

16. 1. Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez: organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

przycisk